1998 רבמצד שדוחה גצומ
הרות רפס לש ףלק היושעה לענל הנטיב
Pomáz, 1944.
תסנכה תיב תא ךפה ינמרגה אבצה האושה תפוקתב
.הירלדנסלPomáz
הרות ירפס לש תועיריב ושמתשה
.םיילענה תוילוסל תונטב תנכה ךרוצל
Boros István. רמ תמורת

Exhibit of December 1998
Shoe lining produced from a Torah Scroll Pomáz, 1944.
During the Holocaust the German Army used the Synagogue in Pomáz as a shoe factory. Holy Torah Scrolls were used for making shoe sole linings. Donated by Mr. Boros István.
םדוקה גצומל
Previous Exhibit
אבה גצומל
Next Exhibit
ישארה ףדל רוזח
Main Page