!םירקי םידידי

ןווגמ לע אורקל ולכות וב ,עדימ ףד םכל םיחלוש ונא חספה גח תארקל ,הנשב הנש ידמכ

.ןואיזומב שחרתמה לעו תויוליעפהםייזכרמ םיטקייורפ

רקבמל בשחוממה עדימה זכרמ - "...רוכזלו תעדל ,תעגל" טקייורפ


תמקה לע ונדקש םינורחאה םישדוחב
ותרטמש שדחה בשחוממה עדימה זכרמ
תירגנוה תורבודה תוליהקה דועית
תרבח ףותישב תאז לכ .ןתחצנהו
  עדימ תונורתפ םוינלימ
.מ"עב טנרטניאו
שומישל בשחמ תדמע וניה עדימה זכרמ
תעיגנב ולבקיש ,םירקבמה לש יאמצע
תילולימ היצמרופניא ךסמב עבצא
םבלל הבורקה הליהקה לע תילאוזיוו
ןויכראבו ףסואב רמוח לכ לש טוריפ ןכו
.תרחבנה הליהקל רושקה ןואיזומה

 
לכות ןהבש םיכרד ןכו עדימה זכרמ חותיפ לש רואית ואצמת ב"צמה דחוימה טקפסורפב
.הז בושח טקייורפ תמלשהב ונל עייסל

טקיורפה זכרמכ ,ןואיזומה תווצל ףרטצהש ,גיטסול ינור רמ תא םיכרבמ ונא וז תונמדזהב
.הז בלשב

Tokaj תליהקמ קיתע שדוק ןורא


הלגתה שדוקה ןורא .םיצמאמ לש םינש עברא רחאל ,רצק ןמז ינפל ונילא עיגה הז ידוחיי גצומ
םינש הזמ ריוואה גזמ יעגפל ףושחו Tokaj-ב סורהה תסנכה תיב רצחב שוטנ אוהשכ ותעשב
שדוקה ןורא,Tokaj-ב תימוקמה תושרהו הירגנוהב ןואיזומה ידידי םע תפתושמ הלועפב .תובר
קרופמ שדוקה ןורא ןכש ,הבכרההו רוזחשה תכאלמ ונינפב הרתונ תעכ .החטבב ץראל עיגה
שדוקה ןורא תא םיראתמה טוטרש וא םולצתל םיקוקז ונא ורוזחש םשל .םיקלח תורשעל
,Tokaj-מ שדוקה ןורא לש הנומת םכידיב שי םא :ןואיזומה ידידי ,םכילא םינופ ונא .ותומלשב
.ונילא התוא וחלש אנא

 
...הפמה לע ונחנא
 

הירגנוהב תינויצה היצרדפהמ הרקוה תוא

תמקה :ראופמה םהייח לעפמ לע , גיטסול ףסויו הוח ל 1999 רבוטקואב קנעוה הרקוהה תוא
םהל רסמנ טשפדובב םיפתתשמ-ברו ביהרמ דמעמב .הנש 15 הזמ תובדנתהב ולוהינו ןואיזומה
,Prof. Randolph Braham םג דבוכ הרקוהה תואב .ואדרונו לצרה ש"ע הרקוהה תוא
.ב"הראמ עדונה רקוחה

הירגנוהב ןואיזומה ןעמל התומע תמקה


עייסל התרטמש ,הירגנוהב תימשר התומע ןואיזומה לש םינמאנ םידידי רפסמ ומיקה הנורחאל
יתב םוליצ טקיורפב תופתתשה ןכו תפצב ןואיזומל ותרבעהו ודועית ,ורומיש ,רמוח ףוסיאב
תידוהיה תונכוסה תחלשמ שאר ,דעלג רזעילא רמל הנותנ ונתדות .תובצמו תורבק
תמקהב ועייסש ,הירגנוהב תוידוהיה תוליהקה תירב ל"כנמ ,Zoltai Gusztav רמלו ,הירגנוהב
.התומעה

תונותיעב םימוסרפ


תושגרמו תוקתרמ ,תופיקמ תובתכ יתש ומסרופ , ןמסיו רמת 'בגה תיאנותיעה תמזויב
."Hamodia""Jerusalem Report" םינותיעב תילגנאה הפשב ,ןואיזומה תוליעפ לע
.םלועה יבחרמ תוינפו םיבר םירקבמ ונילא ועיגה תובתכה תובקעב

םיאשונ לע םירמאמ ןכו "Uj Kelet" ןותיעב תבחרנ הבתכו תונוש תועדוה ומסרופ דוע
.רוזאהו תפצ ינומוקמב םייפיצפס
'בגל ןכו ,רנילבול ינוי רמלו ירפוע ןד רמל ,ןמסיו רמת 'בגל הנותנ ונתדות
  .הירגנוהב "Uj Elet" ןועובשב תבתכ ,Bokor Judit

טנרטניאב ןואיזומה רתא


לוקב וידר תינכותב ףתתשהו ןמזוה ןואיזומה להנמ רשאכ ,"םינעוצקמהמ תואמחמ"ל הכז ונרתא
.םיניינעמ טנרטניא ירתאב תקסועה ,לארשי
ונעבק תוינפה יוביר בקע .ינורטקלא ראודב תוינפל הנעמה ןפוא תא תעכ םיביחרמ ונא
.וז ךרדב םינתינה םיבשחוממה ןויכראה יתורישל םירדגומ םיריחמ

 
 
(םיקיתו םיטקיורפ םודיקו חותיפ)...הנפד ירז לע ונחנ אל
 


תורבק יתב תחצנה


 תורבק יתב םוליצ עצבמ תרגסמב התע דע רבטצהש רמוחה לכ תא ונדביע הפלחש הנשה ךשמב
 ךותב תוליהק י"פע םינגרואמו םירדוסמ םימייקה תובצמה ימולצתה לכ ,תעכ .הירגנוהב םיידוהי
.וז הרטמל םידחוימ םימובלא
הינבליסנרטב) הל הצוחמ םג תעכו הירגנוהב םיפסונ תורבק יתבב תובצמ םוליצב םיכישממ ונא
רשפאתמ טקיורפה ןומימ .המישמל ומתרנש םישדח םימלצ לש םתרזעב ,(הז בלשב סורוטפרקו
.ץיבוקשומ הדוהי רמ לש הבידנה ותמורתל תודוה
 
"הטיר אתבסל בתכמ" טרסה לש תוטלק תצפה


םידימלת ירוקיב אשונב קסועה ,ץיבוקרב-סייו תחפשמ עויסב הרבעש הנשב קפוהש ,טרסה
.ץראה יבחר לכמ תודסומו רפס יתב ברקב הלא םימיב ץפומ ,הדמשהה תונחמב
ותכימת לע ,ךוניחה דרשמ לש יגוגדפה זכרמב חקפמ ,רדיינש סכלא ר"דל םידומ ונא
.הז אשונב יצרא סנכב תטלקה תגצה הרשפאש תבהלנה

ןואיזומה גושגשל יארכ - תוחלשמ ירוקיב


םירקבמ לש תולודג תוצובקמ לחה - ןואיזומב תובר תוחלשמ ירוקיבמ ונינהנ הפלחש הנשב
םיפוג לש םיגיצנו םירחא םינואיזוממ תויעוצקמ תוחלשמל דעו הירגנוהמו ץראהמ .ייתלשממ

:וללה םידחוימה םירוקיבהמ קלח הרצקב ןאכ רוקסנ

םיווקמ ונאו ,הירגנוהב האושה תארוהב םיקסועה םירומ לש תחלשמ ןואיזומב הרקיב הנורחאל
.וידימלתל רסמה תא ריבעיו רוקיבה תייווח תא םינפה םהמ דחא לכש

יזכרמה תסנכה תיבמ םיבר םירבחו טשפדובב הליהקה ישארמ םידחא לש תדבוכמ תחלשמ
רפס הז דמעמב ןואיזומל וקינעהו ,1999 ביבאב שגרמ רוקיבל ועיגה Dohany 'חרב
 .Mohacs תליהקמ קיתע הרות

םילוע תואמ ופתתשה וב ,הכונחה גחב ןואיזומל לויט הנגרא הירגנוה ילוע תודחאתה
 הכ םירקבמ תלבקב ינכטה ישוקה תורמל .ץראה יבחר לכמ תירגנוה ירבוד (םיקיתוו םישדח)
םג ותופתתשהב דביכ רוקיבה תא .הבר החלצהב רבע רוקיבה ,םצמוצמ ןמז קרפב םיבר
.לארשיב הירגנוה רירגש ,Dr. Csejtei Istvan

םיעיבמו ןואיזומב רוקיבל םיעיגמ הירגנוה תורירגשב םיבר םידיקפת יאשונש ןייצנ ןאכ
 תירגנוה תרבודה תודהיהו הירגנוה תודהי תא בורקמ ריכהל םהל רשפאמש ,ונלעפממ תולעפתה
.ץראב

ידכ םירוקיבל ועיגה ,ךדיאמ ןוטגנישווב האושה ןואיזומו ,דחמ "םשו די" לש םיגיצנ
 .ידדה הלועפ ףותיש לש תויורשפא לע חחושלו בורקמ ןואיזומה תא ריכהל

םיחווידו תועדוה

התומעה ירבח לש תיללכה הפיסאה


ר"ד :ןואיזומה תלהנהל םישדח םירבח ינש ורחבנ ,1999 רבמבונ שדוחב הכרענש הפיסאב
 .םדיקפת יולימב החלצה םהל םילחאמ ונא ,דיבר ןימינב רמו ןבא רזעילא

 םייתנשב ונילא וחלשנש ,ןואיזומל םשהו למסה תועצה הריחבל וגצוה תיללכה הפיסאה תרגסמב
בורה עבק ,םוקמב הכרענש תיאשח הריחבב .םירוסמה ןואיזומה ידידימ םידחא י"ע תונורחאה
ונידידיש םיצמאמה ןמ ונשגרתה ונלוכ ,תאז םע דחי .ומשו ןואיזומה למס ונושי אל הז בלשבש
.םהמ דחא לכל םידומ ונאו ,ןיינעב ועיקשה תועצהה ישיגמ


לצרה םוי סנכ


.ןואיזומה ידידימ תואמ לש תופתתשהבו הבר החלצהב רבע ,זומתב 'כב ,הנש ידמכ ךרענש ,סנכה
.בורקה ץיקב ,אבה סנכה ןונכתל רבכ תודעומ ונינפ


רבעשל MIKEFE יכינח לש ימלוע שגפמ


םע ףטוש רשקב םיאצמנ ונא .הליהקה תוסחב ,טשפדובב 10.9.2000 ךיראתב ךרעיי שגפמה
 רמוחהמ םיקתעה םהילא ונרבעה ןכו ץראב םירבח רותיאב םהל ונעייסו סנכה ינגראמ
,טשפדובב יעוצקמ ידוהי ס"יב) MIKEFE לש הפנעה תוליעפה לע ונלצא םייקה ברה
ןתינ סנכה לע םיפסונ םיטרפל .(תוינויצ רעונ תועונתל הרשכה זכרמל ךפה האושה רחאלש
וא ,טשפדובב הליהקה לש תבותכה יפל Erdos Andras רמ סנכה זכרמ לא תורישי תונפל
.aerdosa@matavnet.hu :ינורטקלא ראודב


הלחתה תארקל - םויס תארקל


ינורקע ןפואב הרשיא תפצ תייריע .קפואב תאצמנ ןכא ןואיזומה תבחרה יכ ,הארנ ףוס-ףוס
הזוח םותחל םידמוע ונא הלא םימיב .רתוי לודג יתמוק-וד ,ךומס הנבמל ןואיזומה תרבעה תא
.ןונכתה תודובע עוציבל לכירדא םע תורשקתה

ןואיזומל תודחוימ תומורת


עיגמו הדמתהב לדג םיטירפה רפסמ) ןואיזומה ףסוא תרשעהל ומרתש םידידיה לכל םידומ ונא
לש וחותיפו ומויק ךשמהל םתלוכי יפל םפסכמ םימרותה םידידיל ןכו ,( ! 40,000-ל בורקב
.ןואיזומה

תונומת יתש המרת ,ל"ז רלדא והילא עודיה רייצה לש ותנמלא ,רלדא הרופיצ 'בגה
.חונמה הלעב לש ונובזעמ ,האושה אשונב ךרע-תורקי

הנש 150-כ ינב ,םיקיתע רתסא תליגמו רפוש ןואיזומל ומרת ץרווש יכדרמו הרופיצ
ךשמב השודקה ישימשת לע רמשש ,ל"ז Gancz Mihaly םדידי רכזל ,Kisvarda תליהקמ
.תובר םינש

הנושארה םעפה וז ןיא ,Cselenyi Gyorgy רמ ,Salgotarjan-ב הליהקה שארל תודוה
.ןואיזומה ףסואל וז הליהקמ םיפי השודק ישימשת ומרתנש


תטיסרבינואב תיתובדנתהה ותדובע תרגסמבש ןואיזומה לש קיתו דידי ,ראייטש ישי רמ
בושח ידועית רמוח הנורחאל ונילא חלש ,תירגנוה תרבודה תודהיה תודלותב קסוע הפיח
.ל"ז Laszlo Erno רמ לש ונובזעמ ךרע-ברו

תודלות תא םידעתמה םיראופמ תונומת ימובלא השולש ןואיזומל םרת ירפ קחצי 'פורפ
תואמגוד .תונורחאה םינשה 200-ב הינבליסנרטו הירגנוה תודהי
 

.טשפדובב Vertes תחפשממ רישעו בושח ידועית רמוח הנורחאל ונילא עיגה דוע

.ל"ז לטנא גוזה ינב לש םנובזעמ ונילא עיגה הירוטסיהו תודהי יאשונב הרישע הירפס

תודוה ,קוריפ יבלשב תרחא התומעמ ח"ש 10,000 ךסב המורת העיגה ןואיזומה תתומעל
.הפיחמ רזלג ריאמ רמ לש ותמזויל

לש םכוויתב ,ל"ז קחצי (ןמטוג) ילקס רמ לש ונובזעמ הלבקתה הדבכנ תיפסכ המורת
 .םירתוחה ץוביקמ ותשירפ רחאל וכרד תא וויל רשא ,יבצ-רב בדו דבכוי

"םש שי שיא לכל"
.האושב םיפסנה תומש תארקהל ןואיזומה ךרעיי ,הרובגהו האושה םוי סקטב ,הנשה םג
הרורב הפשב תוטלק לע וטלקוהו וארקוה ,תומדוקה םינשב םתרבעהש םכיריקי תומש
.הטוהרו
.םדקהב ונילא תונפל םישקבתמ ,םיפסונ תומש ףיסוהל םיניינועמה םידידי

 
םרכזל
וחקלנ רשא ,ןואיזומה ידידי לש תוחפשמה רעצב םיפתתשמ ותלהנהו ןואיזומה תווצ
:םהיניבו ,הנשה ונתיאמ
ל"ז רגא ה'זו'ז
ל"ז לטנא דוד ר"דו הנא
ל"ז ברפדלוג הקשנ
ל"ז (שוד) שודרג לאירק
ל"ז רמייהטרו רוביט
ל"ז ץיבוקשומ יבצ לאיחי ר"ד ברה
(טשפדוב) ל"ז Somogyi Magda
.םלעופב וננעמל םישדח םירשק וחתפו וניתויוליעפ תא ודדוע ,תישעמו תינחור ונב וכמתש

.ךורב םרכז יהי

תוכרבו הדות תעבה
- ןואיזומב םירוסמה וניבדנתמל

,גיטסול ףסוי ,גיטסול הוח ,רמה השמ ,רמה יבוט ,שידג יתלא ,ץירוב ירו'ג
- ולש הפיו רכבצ תידוהי ,לדנמ ירא ,יקצירי'זימ הנדע
.זפב אלוסת אלש םתדובע לעו םתמורת לע הדות

ןגראלו זכרל ,ףוסאל םמצע לע ולטנש םיליעפה םידידיה לכל םיחלוש ונא תדחוימ הדות
ףתתשהל ותואינ וא/ו ,בשחוממה עדימה זכרמב םהיתוליהק לש תבחרומ החצנהל רמוח
:ותכירעו רמוחה ןוימב


Debrecen

רמה השמ רמ


Ujpest

שטיוד הדוהי רמ


Munkacs

שידג יתלא רמ


Karcag

,רלדא הנשוש 'בג
שידג יתלא רמ


Rakospalota

ינומצע תור 'בג


Nyiregyhaza

ןמסינ הנח 'בג


Nagykanizsa

לדנמ הוח 'בג


Kolozsvar
לדנמ ירא רמ

אבו ברקה חספה גח תארקל החולש ונתכרב

םינמאנה רבחו ןואיזומה תלהנה ירבחל -

ל"וחבו ץראב םידידיה יפלאל -

טרופסהו תוברתה ,עדמה דרשמב םינואיזומה תקלחמל -

םייתליהקה םיזכרמהו תפצ תייריעל -

.הנכה ונתדות הנותנ םלוכל
 

ותלהנהו ןואיזומה תווצ םשב


  
ןפלא השמ
התומעה תלהנה ר"וי
גיטסול ףסוי
ןואיזומה ל"כנמ

הרזח