םיגצומ לש עפש ןואיזומל איבה הירגנוהב גיטסול ףסויו הוח לש ןורחאה םרוקיב
:םישדחה םיטירפה ןיב .ךרע-בר ינויכרא רמוח םג ומכ ,םישדח םיקתרמ
:םירידנו םיקיתע השודק ישימשת לבקל וניכז בושSalgótarján תליהקמ

.דועו םישרדמ רפס ,ןימלע תיבל הקדצ תפוק ,רתסא תליגמ ,רפוש ,תכורפ
.הליהקה שארCselényi György, רמל הדות םיבח ונא ונפסוא תרשעה לע
םירדוסמ תעכ .םימולצת תואמ דוע ופסונ ןואיזומה לש תובצמה ימולצת ףסואל
םיידוהי תורבק יתבמ תובצמ ימולצת יפלא ןואיזומבש םידחוימ םימובלאב
Borsod-Abaúj-Zemplén זוחמב רקיעב הכ דע וזכרתה םוליצה תודובע .הירגנוהב
Kecskemét.-בו התביבסוMakó ריעב ןכו
רקוחו ןוירוטסהÚpest לש םבר היהשVenetiáner Lajos לע רקחמ תודובע יתש
Dr. Varga Marianna. 'בגה י"ע ומרתנו ובתכנ תודובעה .הקיאדוי

דואמ ונשגרתה תאז לכבו ,ל"וחמו ץראהמ תובר תוצובק לש םירוקיבל ליגר ןואיזומה תווצ
ייחב םייזכרמ םידיקפת ילעב םישיא םג הללכש ,טשפדובמ תדחוימ הצובק לש הרוקיבב
רפס ןואיזומל רסמנ ,תאזה הלודגה הצובקל הכרענש םינפה תלבק תרגסמב .םויה הליהקה
הנותנ ונדות .וז הליהק םיחיצנמה םיינויכרא םיטירפ דועוMohács, תליהקמ קיתע הרות
Heisler Lázló. רמ הצובקה שארל ןכוUngár Lajos, רמ ,םרותל


ישארה ףדל רוזח